Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez MP Solar Group sp. z o.o. z siedzibą 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 56E, zwaną dalej Spółką, w celu przesyłania mi elektronicznego biuletynu marketingowego („newsletter”). Wiem, że mam prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.
 Wyrażam zgodę, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na przesyłanie przez Spółkę za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej.
 Wyrażam zgodę, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, na wykorzystanie przez Spółkę telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia przesyłania mi elektronicznego biuletynu marketingowego („newsletter”).
 Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”: • administratorem moich danych osobowych jest MP Solar Group sp. z o.o. z siedzibą 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 56E, • podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, • celem przetwarzania jest przesyłanie mi elektronicznego biuletynu marketingowego („newsletter”), • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody, • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, • mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne.